1 پاسخ

توسط
در مزامیر فصل22 آیة4 آمده است: "پدران ما تو را ستایش کردند و بر تو توکل نمودند و تو نیز ایشان را نجات دادی نزد تو فریاد برآوردند و رهایی یافتند" و همینطور در افسسیان فصل5 آیة١٢ نیزآمده است: "با یکدیگر دربارة خداوند گفتگو کنید و سرودهای پرستشی و مزامیر برای یکدیگر بخوانید با هم سرودهای روحانی بخوانید و در دل خود برای خداوند آهنگ بسازید و بسرایید"مزامیر داوود مشتمل بر١٥٠  دعا است که با خواندن آنها در اندوه و در شادی می توانی با خدای خود مناجات کنی و یا از شرایط سخت زندگی خود به او شکایت کنی او را ستایش کنی و از او طلب بخشایش کنی. مسیحیان در جلسات خانگی و در کلیساها این دعاها را در قالب سروده های ستایشی و نیایشی با یکدیگر می خوانند.

سوالات مشابه

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...