1 پاسخ

توسط

فرق اساسی میان کاتولیکها و ارتدوکسها با پروتستانها در این است که کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس به نجات از طریق اعمال نیک نیز معتقدند، اما کلیساهای پروتستان به نجات از گناه تنها از طریق ایمان به عیسی مسیح و فیض رایگان خدا معتقدند. در ضمن فرق اساسی دیگر در اکثر کلیساهای پروتستان با کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس در این نیز هست که مقیاس معتبر اکثر کلیساهای پروتستان تنها کتاب مقدس می باشد و این شعار مارتین لوتر یعنی بانی کلیساهای پروتستان بود که: " تنها کتاب مقدس". اما کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس معتقد به مرجعیت کلیسا و رهبری کلیسا دارند و پاپ را جانشین رسولان می دانند و این کلیساست که همه چیز را تفسیر و تأئید یا رد می کند.

سوالات مشابه

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...